Všeobecné shrnutí

INCOTERMS je soubor mezinárodních výkladových pravidel, který je připravován a vydáván Mezinárodní obchodní komorou v Paříži (ICC) od roku 1936. Do dnešní doby byly INCOTERMS publikovány v letech 1953, 1967, 1980, 1990, 2000, 2010 a 2020. Vydáním nové verze pravidel starší verze nezanikají, proto je v kupních smlouvách vždy nutno uvádět znění: „Zvolené pravidlo Incoterms včetně ujednaného místa následované verzí Incoterms“ (viz níže), aby nedocházelo k zbytečným sporům v jejich výkladě.

INCOTERMS nemají povahu právní normy a závaznými se stávají pouze tehdy, jestliže se na ně strany kupní smlouvy výslovně odvolají v textu smlouvy. Pravidla INCOTERMS uvádějí, která ze smluvních stran je zavázána obstarat přepravu nebo pojištění, kdy prodávající dodává zboží kupujícímu a jaké náklady nese ta která strana. Pravidla INCOTERMS neuvádějí žádné údaje týkající se ceny zboží ani způsobu její úhrady. Rovněž se nezabývají přechodem vlastnictví ke zboží, anebo následky porušení smlouvy.

Incoterms® 2020 vstoupily v platnost dne 1. ledna 2020.

Obsahují celkem 11 doložek, které se člení do dvou skupin:

  •  pravidla vhodná pro jakýkoliv způsob přepravy: EXW, FCA, CPT, CIP, DPU, DAP, DDP
  •  pravidla pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu: FAS, FOB, CFR, CIF

Kompletní výklad jednotlivých podmínek Incoterms® 2020 (vč. povinností prodávajícího a kupujícího, přechodu rizika ze ztráty anebo poškození zboží atd.) jsou podrobně popsány v příslušných publikacích Mezinárodní obchodní komory v ČR.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně užívání Incoterms® 2020 v praxi se prosím obraťte na poradnu Mezinárodní obchodní komory v ČR.